Spa Ynetimi
 


 
Anasayfa      Hakkımızda      İletişim     
Skip Navigation Links
 
 

 

SPA HABERLERİ

SPA İnsan Kaynakları ve Kariyer 

 
Son yıllarda, ülkemizin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde... 

AUSBILDUNGSPARTNER

Wellness - Nageldesign

Sport -Ausbildung


 

Facebook Spa Yönetimi twitter Spa Yönetimi


 

Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği

R.G. Tarihi:14.10.1993  R.G. Sayısı:21728

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu işletmeler arasında standart eşitliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, turizm yatırım ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

a) Bakanlık : Turizm Bakanlığını,
b) Turizm işletmeleri : Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
c) Turizm Yatırımı Belgesi : Turizm sektöründe Yönetmelik’te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi,
d) Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm sektöründe Yönetmelik’te nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi,
e) Belgeli yatırım ve belgeli işletmeler : Bakanlıkça, bu Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilmiş turizm yatırım ve işletmelerini,
f) Kanun : 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nu,
g) Turizm tesisi : Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarını,
h) Turizm Deneme İşletmesi Belgesi : Belgeli turizm yatırımının belgeye esas projelerine uygun şekilde yapıldığını belgeleyen ve işletmenin deneme işletmesine açılması iznini içeren belgeyi,
ı) Kısmi Turizm Deneme İşletmesi Belgesi : Sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapmış ve müşteri kullanımına açmış olan bir tesise, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi,
j) Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi : Turizm İşletmesi Belgeli tesislerde, yapılacak tadilat yatırım kapsamında tutularak verilen belgeyi, ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Belge alınması

Madde 4 - Turizm sektöründe: Kanun’da ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için, Bakanlıktan turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.
Turizm yatırımı ve işletmesi belgeleri, yatırıma ve işletmeye dahil bütün hizmet ünitelerini kapsar.
Bu Yönetmelik uyarınca belgeli turizm işletmesi bünyesinde bulundurulması orunlu olan yan hizmet üniteleri, otel müşterilerince giriş ücreti ödenmeksizin belge sahibinin sorumluluğu altındaki diğer bir yatırımcı veya işletmeciye kiralanabilir.

Belge verilecek tesis türleri

Madde 5 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

a) Turizm Yatırımı veya Turizm İşletmesi Belgesi, bu Yönetmelikte yer alan tesis türlerine müstakilen verildiği gibi, birden fazla türün bir araya gelerek oluşturacakları tesislere de verilir.
b) Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen ve bu Yönetmelikte belirlenmiş olan türleri ve nitelikleri tam olarak sağlayamayan ancak yapısının yöresel, çevre, sokak, doğa, sanat, tarihi ve teknolojik özelliği bulunan tesislere, Özel Turizm yatırımı veya İşletmesi Belgesi verilir.

Özel düzenlemeler

Madde 6 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Turizm komplekslerindeki apart üniteler hariç, belgeli veya belge talep edilen konaklama tesisleri, devre mülk sistemiyle çalıştırılamaz. Bu tür tesislere belge verilemez. Bu sisteme geçtiği belirlenen tesislerin belgeleri iptal edilir.

Projelerin düzenlenmesinde uyulacak hususlar

Madde 7 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Projelerin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Tek parça ozalit kopya olarak hazırlanan projeler bu Yönetmelikte belirlenen nitelikler çerçevesinde incelenmek üzere Bakanlığa sunulur.
b) Proje antetinde, ada, parsel numarası, kullanım amacı, proje müellifi adı, oda sicil numarası, imzası, vergi dairesi ve vergi sicil numarası ile mal sahibinin adı ve adresi yer alır.
c) Tesis bünyesinde bulunan ünitelere işletme, imar planı, arazi yapısı gibi teknik ve mimari nedenlerle bitişik veya aralarından yol, akarsu v.b. geçen farklı parsellerde gerçekleştirilmesi durumunda, hizmet birliği, işletme birliği ve fonksiyonel bağlantı sağlanması halinde tek belge verilir.

Projelerin Bakanlıkça değerlendirilmesinde uyulacak esaslar

Madde 8 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Projelerin Bakanlıkça değerlendirilmesinde aşağıda belirlenen esaslara uyulur;

a) Bakanlığa sunulan projeler, bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde incelenerek, uygun görülenler belgelendirilir.
b) İlgili mercilerin onay zorunluluğu aranmaksızın Bakanlığa sunulan ve uygun görülerek belgelendirilen yatırım ve işletmelere ait projelerin, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat yönünden onay ve ruhsat işlemleri ise Kanunlarla yetkili kılınan kurumlarca izlenir.

---------------

(1) Bu madde başlığı, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Turizm Yatırımı veya doğrudan Turizm Deneme İşletmesi Belgesi talebi

Madde 9 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Turizm Yatırımı Belgesi veya Doğrudan Turizm Deneme İşletmesi Belgesi için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur:

a) Tesise ilişkin bilgileri ihtiva eden matbu dilekçe,
b) Tapu veya tapu tescil belgesi,kira,izin,irtifak haklarını v.b. gösterir belgelerin aslı veya onaylı örnekleri,
c) Talebin şirket adına yapılması halinde, şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,
d) Mülkiyet ve yapı yaklaşma sınırları, kıyı kenar çizgisini içeren, tesinin yakın çevresindeki kullanımları da gösterir vaziyet planını, 1/100 veya 1/200 ölçekli tefrişli tüm kat planlarını, iki kesit, tüm cephe görünüşlerini içeren, mimari çizim tekniğine uygun olarak hazırlanmış iki takım mimari proje,
e) Bakanlar Kurulunca ilan edilmiş Turizm Alan ve Merkezlerinde bulunan tesisler için, tesisin kroki kesitlerinin de yer aldığı 5 takım ayrı vaziyet planı, onaylı imar planı paftası ve imar durum belgesinin aslı veya onaylı örneği,
f) Tadilat başvurularında, tadilata konu olan bölüme ait proje, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde ise yapının tümünü gösterir tadilat projesi,
g) Turizm yatırımı belgesi taleplerinde; kanalizasyon şebekesi var ise,tesisin şebekeye bağlanacağına dair; doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi taleplerinde ise bağlı olduğuna dair yetkili idareden alınacak belge; kanalizasyon şebekesine bağlanamayan tesisler için, atık su sisteminin çözümüne ilişkin Çevre Bakanlığı İl Çevre Müdürlüklerinden alınacak uygun görüş,
h) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

Turizm yatarımı belgesi almadan doğrudan turizm deneme işletmesi belgesi talebinde bulunulması halinde, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte yapı kullanma izin belgesinin aslı veya onaylı örneği ile Bakanlığa başvurulur.

Belgelendirme

Madde 10 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Bakanlıkça tahsisli araziler ve Bakanlar Kurulu’nca ilan edilmiş turizm alan ve merkezlerinde bulanan tesislerin ve kullanımların parsel üzerindeki yerleşmesini gösteren vaziyet planları onanlı imar planına, tahsisli arazilerde tahsis sınırlarına uygunluğu yönünden, Yatırımlar Genel Müdürlüğü’nce incelenir.
Belgelendirmeye ilişkin talepler ile belge iptalleri İşletmeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek Belgelendirme Komisyonuna sevk edilir.
Kanun uyarınca belgesi iptal edilmiş olan tesislere ilişkin yapılacak yeniden belge başvuruları, iptal tarihinden itibaren altı ay süreyle değerlendirilmeye alınmaz.

Belgelendirme Komisyonunun oluşumu

Madde 11 - Belgelendirme Komisyonu, Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısı başkanlığında,İşletmeler Genel Müdürü ile Yardımcısı,Kontrolörler Kurulu Başkanı ve Turizm İşletmecilerinin bir temcilcisinden oluşur. Müsteşar Yardımcısının bulunmadığı hallerde komisyona İşletmeler Genel Müdürü başkanlık eder. Komisyonun raportörlük ve sekreterya hizmetlerini Tesisler Dairesi başkanlığı yürütür.
Belgelendirme Komisyonunun gerekli gördüğü hallerde komisyona uzman çağrılabilir.

Belgelendirme Komisyonunun görevleri ve çalışma esasları

Madde 12 - Kanun’un öngördüğü turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesinin verilmesi, anılan belgelerin iptal edilmesi ve turizm yatırımı ve işletmelerinin niteliklerinde yapılacak değişiklikler Belgelendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır.
Belgelendirme Komisyonu, başkanın çağrısı üzerine en az dört üye ile toplanır ve kararlarını oy çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuiki oy sayılır. Farklı görüşler, ayrıntılı gerekçelerle belirlenir. Komisyon kararları, Bakan veya yetkili kılması halinde Müsteşar’ın onayı ile yürürlüğe girer.

Turizm Yatırımı Belgesinde yer alacak hususlar

Madde 13 - Turizm Yatırım Belgesinde; tesisin adı, türü, sınıfı, kuruluşun adresi, kapasitesi, belge sahibinin adı veya unvanı, mal sahibinin adı veya unvanı, belge tarih ve numarası, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılış tarihi ile komisyonun karar tarihi belirtilir.

Turizm yatırımı belgelerinde süreler

Madde 14 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Yatırım belgesi taleplerinin değerlendirilmesi ve belgede yer alacak sürelerin belirlenmesinde yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınır. İnşaatı gerektiren teşebbüslerde belirlenecek inşaata başlama süresi, belge tarihinden itibaren en çok bir yıldır. İşletmeye açılma süresi Bakanlıkça belirlenir. Tahsisli kamu arazilerinde bu süreler kesin tahsis koşullarına göre belirlenir.
Kabul edilebilir mücbir sebepler nedeni ile başvurulması halinde bu süreler Bakanlıkça uzatılabilir.

----------------

(1) Bu madde başlığı 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Yatırımın İzlenmesi

Madde 15 - Turizm yatırımları, yatırım belgesi aşamasından itibaren il turizm müdürlükleri tarafından üçer aylık raporlarla Bakanlığa bildirmek suretiyle izlenir.
Yapılan kontrollerde tesiste görülen aksaklıklar için, gerekiyorsa girişimciye uyarıda bulunulur.
Yatırım belgesi verilmesine esas olan niteliklerin kaybolması veya verilen üreler içerisinde tesisin inşaatına başlanmaması ya da inşaatın aksaması ve işletmeye açılmaması hallerinde süre uzatımı verilmediği takdirde belge iptal edilir ve durum ilgili kuruluşlara da bildirilir.

Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm Deneme İşletmesi Belgesine çevrilmesi (1)

Madde 16 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp, işletmeye hazır olduğunun yatırımcı tarafından onaylı yapı kullanma izin belgesi ile birlikte yazılı olarak bildirilmesi halinde, yatırımın projelerine uygun yapılıp yapılmadığı tespit edilerek uygun görülenlerin deneme işletmesine açılmasına Bakanlıkça izin verilir. Bu izin, bir belge ile belirlenir.
İşletmenin uygulayacağı fiyat tarifeleri Bakanlıkça onaylanır ve işletme tarzları denetlenir.

Turizm Deneme İşletmesi Belgesinin turizm işletmesi belgesine çevrilmesi

Madde 17 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Deneme işletmesi süresi, Bakanlıkça belirlenir. Bu süre sonunda, Sınıflandırma Heyeti’nce yapılacak değerlendirme sonucunda işletmesi uygun görülenlerin sınıfı belirlenir ve bunlara turizm işletmesi belgesi verilir. Bu süre içerisinde belgesi Turizm İşletmesi Belgesine çevrilemeyen tesislerin belgeleri iptal edilmiş sayılmaz.
Turizm işletmesi belgesi verilinceye kadar geçen süre, teşvik uygulamaları açısından Bakanlıkça yatırım dönemi olarak kabul edilir. Talih Oyunları Mahalleri açılması izni hariç, Turizm Deneme İşletme Belgesi, Turizm İşletmesi Belgesinin sağladığı tüm haklara haizdir.

Turizm İşletmesi Belgesinde yer alacak hususlar

Madde 18 -Turizm işletmesi belgelerinde, işletmenin türü, kapasitesi, sınıfı, belge sahibi, mal sahibi ve işletmecinin adı veya unvanı, işletme adı,belge tarih ve sayısı, çalışma süreleri ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer hususlar yazılır.
Belgeli turizm işletmelerince, Bakanlıkça hazırlanan ve üzerinde soğuk damga bulunan madeni bir plaket tesis girişine asılır.

Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm Deneme İşletmesi Belgesi(1)

Madde 19 -(Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapmış ve müşteri kullanımına açmış olan bir tesise, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak kısmi turizm deneme işletmesi belgesi verilebilir.
Tesis işletme belgeli iken, müşterileri rahatsız etmeyecek nitelikteki ilaveler yatırım kapsamında tutularak tesise kısmi turizm işletmesi belgesi verilebilir.
Kısmi Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm Deneme İşletmesi Belgesi süresi Bakanlıkça belirlenir.

İşletme unvanı

Madde 20 - Turizm işletmelerinin kullanacakları işletme unvanı yatırım aşamasında Bakanlık’ça tescil edilir. İşletme unvanları, tescilli şekli ile tam olarak kullanılır ve bu unvanlarda isim, tür ve niteliklerine ilişkin yanıltıcı kanı uyandıracak veya diğer bir tescilli unvan ile karışabilecek sözcükler kullanılamaz.
Aynı ortaklara ait ayrı işletmeler ile zincir işletmeler aynı işletme unvanını kullanabilirler.

----------------

(1) Bu madde başlıkları, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Bakanlık,talep edilen unvanların bir başka turizm işletmesi ile aynı olması halinde,şehir,yöresel ve kültürel özellikleri de dikkate alarak ilavelerle unvan tescili yapabilir.Daha önce tescil edilmiş bir unvanın sahibi olan işletmeden alınacak süresiz ve kesin bir izin ile bu unvanın başka işletmelerce kullanılması mümkündür.

Sınıflandırma heyetleri

Madde 21-Sınıflandırma heyeti,İşletmeler Genel Müdürünce belirlenecek üç Bakanlık kontrolöründen veya iki Bakanlık kontrolörü ile bir sektör temsilcisinden oluşur.Kıdemli olan kontrolör heyete başkanlık eder.

Sınıflandırma çalışmaları

Madde 22-Sınıflandırma çalışmaları için Bakanlık’ça değerlendirme formları hazırlanır.Tesisin fiziki nitelikleri,işletme,hizmet düzeyi,personelin niteliklerinin yer aldığı bu formlarda,her değerlendirme faktörünün puanları belirlenir.Sınıfın tespitinde,heyet üyelerinin puanlarının ortalaması dikkate alınır. Heyet üyelerinin kararı bir raporla belirlenir.Üstün hizmet düzeyindeki işletmelere,sınıfının gerektirdiği fiziki niteliklerine bakılmaksızın gerektiğinde üst sınıf verilebileceği gibi nitelikleri düşük olanlara da alt sınıf verilebilir. İmar planları koşullarının uygun olması halinde,tür değişikliği yapılabilir.
Sınıflandırma heyetlerince yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin öngörülen asgari puanın tutturulmaması halinde,tesise ait belge Bakanlıkça iptal edilir.
Sınıflandırma kararlarına belge sahibi veya ilgili Genel Müdürlük,kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde itiraz edebilir.İtirazlar Belgelendirme Komisyonunca incelenir.

Yeniden değerlendirme

Madde 23-Sınıflandırma çalışması her tesis için üç yılda bir tekrarlanır. İşletmenin talebi veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde üç yıllık sürenin tamamlanması beklenmeden yeniden değerlendirmeye gidilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Genel Nitelikleri ile Güvenlik ve Çevre Korumasına Yönelik Önlemler.

BİRİNCİ BÖLÜM

Turizm Yatırımlarının Genel Nitelikleri ile Güvenlik ve Çevre Korumasına Yönelik Önlemler.

Yerleşme özellikleri

Madde 24-Tesisler;yapı ve dekorasyon olarak,yöre,çevre ve doğa ile uyumlu, pazarlama ve işletmenin gereklerini sağlayabilecek şekilde Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara uygun mekanlarda gerçekleştirilir.

Belge kapsamı dışındaki yapı bölümleri

Madde 25-Yapının tamamı belge kapsamında değil ise,belge kapsamı dışındaki kısımların müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanımda olması,görünüşü bozmaması veya belgeli kısımlardan tümüyle ayrılması,kullanış biçimiyle amacının belirtilmesi ve ayrı bir girişinin olması gerekir.

Bahçe düzenlemesi ve temizlik (1)

Madde 26- (Değişik: 16/5/1996-96/8209 K.)

Bahçesi olan tesislerde,bahçeler özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir,yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır.
Tesislerin;gar,otogar,havaalanı,karayolları güzergahı yakınında bulunması halinde,tesislerde konaklayanları rahatsız edici etkenleri önleyici tedbirler işletmeci tarafından alınır.
Yatırım ve işletme dönemlerinde,çevre ve doğanın kirletilmemesine özen gösterilir. Çevreden gelebilecek kirlenmeler yanında,inşaat dönemlerinde çevrenin rahatsız edilmesini önleyecek tedbirler alınır.

Tesislerde hacimlerin düzenlenmesi

Madde 27-Turizm tesislerinde;konaklama,yeme-içme,eğlence,idare v.b. bölümler ve aralarındaki ilişkiler,tesisin tür ve sınıfının gereği olan işletme özelliği gözönüne alınarak düzenlenir.
Tüm hacimlerde tefriş ve donatım elemanlarının düzenleniş biçimi,teknik normlara uygun şekilde boyutlandırılır.

Tuvaletler

Madde 28-(Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Genel mahallerde,kadın ve erkek için girişleri ayrı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda tuvaletler, lavabolar, erkekler için bölmeli pisuvarlar bulundurulur. Tuvalet kabinleri ile bu mahaller uygun malzeme ile ayrılmış olmalıdır.
Bu mekanların, doğal veya mekanik olarak havalandırılmaları zorunludur.

Lavabolar

Madde 29-Müşterilerin kullandığı lavabolar en az 40x50 cm. boyutlarındadır. Her lavabonun üzerinde bir etajer ile 40x50xcm. boyutunda bir ayna bulunmalıdır. Lavabolar,su doldurularak kullanılabilme özelliğini de taşımalıdır.

Kat ve merdiven ölçüleri

Madde 30-(Değişik: 16/5/1996-96/8209 K.)

Tesisin temiz kat yükseklikleri ile merdiven ve koridor genişlikleri, kapaside ve fonksiyonuna uygun olarak yapılır. Merdiven ve balkonlarda gerekli emniyet tedbirleri alınır.

Tesisat mahalleri

Madde 31-Kazan dairesi,soğutucu üniteleri,havalandırma ve santral,transformatör ve alçak gerilim dağıtım tablo mahalleri,jeneratör,telefon santral yerleri,yakıt depoları gibi yerler yeterince aydınlatılır ve mevcut tesisatın kullanma talimatı görülür yerlere asılır.Bu mahallerde,yangına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır ve yangın sırasında tahliyeyi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanır.Bu yerlerde çalışan personel için gerekli özel giyim ve techizat temin edilir. Asansörlerde,alarm tertibatı ile havalandırma düzeni oluşturulur.
Tesislerin bünyesindeki her türlü tesisatın periyodik bakımları yetkili kişi ve firmalara yaptırılır,buna ilişkin belgeler işletmede hazır bulundurulur.
Tesiste kullanılan her türlü sıvı,katı ve gaz yakıt tesisatı ve depoları servis girişlerinde teknik şartlara uygun olarak yapılır ve ehliyetli personel tarafından kontrol edilir.Gerekli ikaz ve alarm düzenlemeleri oluşturulur.Tesislerde,müşterilerin ve tesisin güvenliği için gerekli tedbirler alınır.

----------------

(1) Bu madde başlığı, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Tecrit tedbirleri

Madde 32 - Su, asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle teması olan yüzeyler bu maddelere karşı dayanıklı, su geçirmeyen, kir tutmayan, yıkanabilir,düzgün yüzeyli, temiz ve iyi görünüşlü, tuvalet ve banyoların duvarları tavana kadar fayans veya benzeri özel malzeme, tesislerin müşteriye açık hacimleriyle, personel mahalleri, mutfak ve çamaşırhanelerin taban döşemeleri, kullanım amacına ve işletmenin sınıfına uygun nitelikli malzeme ile kaplanır. Kapı, pencere, duvar ve döşemelerde, ses ve ısı izolasyonu sağlayan, nemlenmeye yol açmayan malzemeler kullanılır.

Yangın tesisat ve donanımı

Madde 33 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Tesislerde yangın ihbar, söndürme tesisat ve donanımı bulunur. Doğal zemine ulaşmak için inilip çıkılan kat merdiveni sayısı ikiden fazla ise yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için ayrıca bir yangın merdiveni bulunacaktır. Yangın merdivenine,yatak odalarının içinden ve merdiven sahanlığından çıkış verilemez. Kolayca ulaşılabilecek bir mesafede olmak kaydıyla bina dışında, açıkta ya da gerekli tecridin sağlanması kaydıyla bina içerisinde olabilir. Bina dışına irtibatı sağlanmış ihbar-söndürme tesisat ve donanımı bulunan ve aralarında en fazla 30 metre uzaklık olan iki veya daha fazla merdiven varsa, ayrıca yangın merdiveni aranmaz.
Doğal zeminle doğrudan bağlantısı olmayan katlarda yer alan genel mahallerde acil durumlarda kullanılmak üzere ikinci bir çıkış imkanı sağlanır.
Tesislerin uygun yerlerinde, uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, elektrik yokluğunda da çıkış yollarını gösteren yeterli işaretler ve alarm tesisatı bulundurulur. Odalara, yangın anında tahliyeyi kolaylaştırmak üzere hazırlanan kat planları asılır. Kapalı yangın merdiveni kovalarında, elektrik yokluğunda aydınlatmayı sağlayacak tesisat bulunur.
Yangın çıkış kapılarında, içeriden anahtar yardımı olmadan açabilmeyi sağlayacak kapı kilit sistemi kullanılır. Bu kapılar dışarıya açılır.
Tesislerde, yangından en az etkilenen boya, halı ve mefruşat kullanılmasına itina edilmelidir. Yangın söndürme cihazları belli dönemlerde kontrol edilerek kontrol fişlerine işlenir.
İşletme personelinin yangın ve diğer afet hallerinde yapmaları gerekecek kurtarma ve tahliye çalışmaları mahalli itfaiye teşkilatının işbirliği ile gerçekleştirilir. Gerekli talimatlar, yazılı olarak personelin görebileceği yerlere asılır.
Yangın söndürme sistemine bağlı yeterli büyüklükte ayrı bir su deposu yapılır.
Yüzme havuzu bulunan tesislerde havuz suyunun yangın söndürme amacıyla kullanılabilmesini sağlayacak sistem var ise ayrıca depo zorunluluğu aranmaz.

Havalandırma

Madde 34 - Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Diğer ünitelerden gelen pis hava akımının, havalandırma bacası ile irtibatlı banyo ve tuvaletlerin havasını kirletmemesi için gerekli tedbirler alınır.
Tesiste mutfak, çamaşırhane gibi birimler mevcut ise, koku ve kirli havanın bu mahallerin dışına yayılmasını önleyecek tedbirler alınır ve bu mahallerin havalandırmaları sağlanır.

Isıtma

Madde 35 - Yılboyu açık tesislerle, kış aylarında açık tutulan tesisler merkezi sistemle ısıtılır. Yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikli sistemlerle ısıtılabilir.

Su tesisatı

Madde 36 - Tesislerde, devamlı ve yeterli başınçta sıcak ve soğuk su bulunur. Su kesilmesi ihtimaline karşılık, tesisin en az 2 günlük ihtiyacını karşılayacak kapasitede su deposu ile hidrofor veya pompa bulundurulur.
Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için; otomatik klorlama, arıtma tesisatı yapılır. Yatak odaları banyolarında suyun içilebilir nitelikte olup olmadığı belirtilir.

Aydınlatma

Madde 37 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Tesislere devamlı ve yeterli elektrik sağlanır ve hacimler fonksiyonlarına uygun olarak aydınlatılır. Dış ve çevre aydınlatmaları, müşterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir. 100 yatak veya 100 kuverin üzerinde kapasiteye sahip olan tesislerde kapasiteye uygun jeneratör bulundurulur.

Elektrik tecridi

Madde 38 - Tesislerin mutfak ve çamaşırhane gibi rutubetli ve suya maruz yerlerindeki iletkenler, tablo ve cihazlar, şalterler, su ve rutubete karşı izole edilir. Açıktaki tesisatın hava şartlarından etkilenmemesi için etanjı yapılır. Soğuk dolaplar, çamaşır makinaları, bulaşık makinası, elektrikli motorlar gibi cihazların bağlanacağı prizler toprak kontaklı olacak şekilde düzenlenir. Yüzme havuzlarının aydınlatılmasında zayıf akımlı enerji kullanılması zorunludur.

Kanalizasyon

Madde 39 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Tesisin atık suyu, sızdırmaz bir kanalizasyon şebekesiyle şehir kanalizasyonuna veya Çevre Bakanlığı İl Çevre Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda arıtma sistemine veya fosseptik sistemine bağlanır. Atık sular, ilgili yönetmeliklerde belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara veya denize akıtılamaz.
Yukarıda belirtilen şebeke, sistem ve tesisler yapılıncaya kadar tesis işletmeye açılamaz.

Çöplerin muhafazası

Madde 40 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği dikkate alınarak belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların koku, haşarat ve pislik yapmayacak şekilde muhafazası için gerekli tedbirleri alırlar.
Belediye sınırları dışında yer alan tesislerde çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle yok edilmesi için gerekli tedbirler alınır.
Bünyesinde yeme-içme hizmeti verilen konaklama tesislerinde servis girişleri ile bağlantılı ve müşterinin göremeyeceği biçimde düzenlenmiş çöp toplama sistemi yapılır.
Katı atıkların toplandığı ve ilaçlama ve temizleme kolaylığı olan kapların bulundurulması ve geri dönüşümü olan atıkların ayrı toplanması gerekir.

Yiyecek ve içeceğin saklanması, soğuk depolarda emniyet

Madde 41 - Tesislerde, yiyecek ve içeceğin bozulmadan saklanmasını sağlayacak hacimler ve tesisat bulundurulur. Soğuk depoların kapıları içeriden anahtarsız açılabilecek ve bir alarm düzeni olacak şekilde oluşturulur

İKİNCİ BÖLÜM

Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri ile Güvenlik ve Çevre Korumasına Yönelik Önlemler

Personel eğitimi

Madde 42 - Turizm işletmelerinde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacı ile işbaşı eğitimi için gerekli önlemler, mesleki teşekküller ve işveren tarafından alınar ve uygulanır.
Bu uygulamalar, Bakanlıkça gerektiğinde izlenir ve koordine edilir.

Kıyafet düzeni

Madde 43 - Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kıyafet giyerler.

Tesislerin temizliği

Madde 44 - Turizm tesislerinde, yalnız müşteriler tarafından görülen ve kullanılan kısımlar değil, tesisin tümünün temizliği, günlük temizlikler dışında haftalık köklü temizliklerle sağlanır.
Bu temizlikler sırasında veya en az iki ayda bir defa, haşaratla mücadele için etkin ilaçlama yöntemleri uygulanır. El kurulamasında kağıt havlu, rulo bez havlu veya kurutma makinası kullanılır.

Fiyat tarifeleri

Madde 45 - Belgeli turizm işletmelerinin,takip edecek takvim yılı içerisinde uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler,her yıl en geç Haziran ayının sonuna kadar Bakanlıkça belirlenir ve belgeli işletmelere duyurulur.
İşletmeler,en geç Temmuz ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılında uygulayacakları fiyat tarifelerini,Bakanlığa ulaştırırlar.
Tarifelerini öngörülen zaman içerisinde Bakanlığa göndermeyen işletmeler Bakanlıkça onaylı bir önceki yıl fiyatlarını uygularlar.

Tarifelerin uygulanması

Madde 46 - Turizm işletmeleri,Bakanlıkça onaylanmış tarifelerin dışında bir tarife uygulayamazlar.
Tastikli tarifelerin İngilizce,Fransızca ve Almanca tercümeleri,gereğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur.Bakanlık,talepleri dikkate alarak bazı merkezler için diğer lisanlarda da tarife bulundurulmasını isteyebilir.

Tarifelerin teşhiri

Madde 47 - Turizm işletmeleri,fiyat tarifelerinin müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca teşhir ederler.
Konaklama tesislerinin müşteri odalarında oda numarası,yatak fiyatı,kahvaltının fiyata dahil olup olmadığı ve fiyata dahil edilecek vergi ve servis yüzdesine ilişkin bilgiler bulundurulur.
Belgeli yeme-içme ve eğlence işletmelerinde,giriş kapısının yanında,müşterinin dışarıdan kolayca görüp okuyabileceği bir yerde teşhir edilir.Konaklama tesisi bünyesinde yer alan aynı nitelikteki tesislerde,bu tarifeler tesis içerisinde müşterek mahallere açılan kapı önünde bulundurulur.
Bu hal,tasdikli tarifenin içeride müşteriye verilmesi gereğini önlemez.

Şikayet defteri

Madde 48 - Tüm tarifelerde,müşteri şikayetlerinin yazılabileceği bir defterin bulunduğu hatırlatılır ve şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilir.
İşletmelerde,Müşterinin personel yardımı olmadan kolayca görüp alabileceği bir yerde,içeriği Bakanlık’ça tespit edilen ve Müşterinin şikayetini yazarak gönderebiliceği şikayet formları bulundurulur.

Tesise ait projeler

Madde 49 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Turizm tesislerinde, Bakanlıkça uygun görülmüş belgeye esas projelerin bir nüshası tesis mahallinde bulundurulur. Turizm tesislerindeki mahaller, Bakanlıktan izin alınmadan belgeye esas projelerde belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, tadil veya tevsi inşaatı yapılamaz. Fonksiyonu etkilemeyen iç tadilatlar hariç olmak üzere, tadilat ve tevsii talepleri Bakanlığın iznine tabidir.

Bilgi verme

Madde 50 - Belgeli tesisler,Bakanlıkça istenen her tür bilgiyi zamanında sağlamakla yükümlüdür.Ayrıca,ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak veriler,üçer aylık devrelerde Bakanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri

Yatak odalarının kapasitesi

Madde 51 - Yatak odaları,tek veya iki kişilik düzenlenir.İki kişilik odalara sadece müşterilerin talebi halinde ilave yatak konulabilir.

Yatak odalarının düzenlenmesi

Madde 52 - Yatak odaları,tefriş ve dekorasyonu sağlandıktan sonra rahat sirkülasyon imkanı verebilecek büyüklük ve ölçülerde düzenlenir.
Tüm yatak odalarında teknik normlara uygun;yatak,gece lambası,ayna,tuvalet veya yazı masası,bagaj ve elbise dolabı,oturma yeri veya bu amaçlara uygun özel yapılmış mobilya bütünü,içeriyi göstermeyen kalın perde ve tül,halı,kilim,uygun ve gerekli yerlerde üzerinde gerilimi yazılı pirizler bulunur.
Telefon tesisatı bulunmayan tesislerde,oda ile kabul bölümünün irtibatını sağlayacak tesisat kurulur.
Yatak odalarının pencereleri,mutfak,tuvalet gibi müşteriyi rahatsız edebilecek mahallerin bulunduğu aydınlığa açılamaz. Aydınlığın dar kenarı 2,5 metreden az olmamak kaydı ile,toplam oda kapasitesinin %20’sini aşmayacak sayıda aydınlığa bakan oda yapılabilir.
Bodrum katlarda yatak odası yapılamaz.Ancak arazi eğimi dolayısıyla taban döşemelerinin tamamı doğal zemin seviyesinden aşağı olmayan ve yeterli doğal zemin seviyesinden aşağı olmayan ve yeterli doğal ışık alan katlar bu hükmün dışındadır.

Suitler

Madde 53 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Suitler,bir adedi oturma olmak üzere en az iki bölümden oluşur. 40 metrekareye kadar olan suitler üç yataklı,40 metrekareden büyük suitler dört yataklı olarak kabul edilir. Suitlerde mutfat veya mutfak nişi düzenlemesi yapılamaz.

Suit oda sayısı; dört ve beş yıldızlı oteller ile tatil köyleri hariç diğer konaklama tesislerinde, apart üniteler dışındaki oda sayısının yüzde yirmibeşinden fazla olamaz.

Odalarda banyo

Madde 54 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yatırım veya işletme belgesi verilecek asli konaklama tesislerinde,yatak odaları banyolu olmak zorundadır.

Banyoların nitelikleri

Madde 55 - Banyolarda,duş düzeni olan banyo küveti veya duş teknesi,emniyet tutacağı,sabunluk,duş perdesi,havlu asacakları,elbise asacağı,üzerinde aydınlatılmış aynası ve etejeri olan lavabo,çöp kutusu,tuvalet kağıdı ve gerilimi yazılı priz bulunur.

Kat ofisi

Madde 56 - Kat ofisi olan tesislerde,her ofiste temizlik gereçleri dolabı, telefon bulunur.

Personel için mahaller

Madde 57 - Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri,dolapları,duş, tuvalet ve ortak oturma,dinlenme ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan bir mahal, bulunur.
Pansiyonlarda,müstakil apart otellerde ve gezer otellerde personel ünitesi tesisi zorunlu değildir.

Bedensel engelliler için düzenlemeler

Madde 58 - Beş ve dört yıldızlı oteller ile tatil köylerinde müşteriler tarafından kullanılan tüm genel mahallerin bedensel engelli müşteriler tarafından da kullanılabilmesini kolaylaştırıcı fiziki düzenlemeler yapılır.Bu düzenlemeler,özel işaretlerle belirtilir.
Oda sayısının % 1’i oranındaki yatak odası ve banyosu,bedensel engellilerin kullanımına uygun olarak inşa ve tefriş edilir.
Bahçelerde % 6 meyilli,an az 180 cm.genişliğinde gezinti yolları,tesis girişinde yol ile giriş kapısı arasında, % 6 meyili geçmeyen rampalı veya iki basamağı geçmeyen merdiven yapılır.
Genel mahallerde,biri bayan diğeri erkek olmak üzere tekerlekli sandalyelilerin kullanılacağı türden,imdat zili bulunan,en az iki tuvalet düzenlenir. Sifon kolu yerden en çok bir metre yükseklikte,tuvalet kapıları dışarı açılabilir,lavabo ve aynası,tekerlekli sandalyelerin kullanabileceği yükseklikte olan,tuvalet zemini kaygan olmayan sert malzeme ile kaplanmış ve tekerlekli sandalyenin 90 derecelik dönüşüne uygun olması gerekir.

Yan hizmet üniteleri

Madde 59 - Konaklama tesislerinin bünyesinde bulunan yeme-içme ve eğlence tesisleri ile diğer yan hizmet üniteleri,bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olmalıdır.

BEŞİNCİ KISIM
Asli Konaklama Tesisleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Oteller

 

Otellerin tanımı

Madde 60 - Oteller,asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan,bu hizmetin yanında,yeme-içme,eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir.Oteller,Yönetmeliğin bu bölümü ile üçüncü ve dördüncü kısımlarında belirlenen genel nitelikleri taşırlar.

Sınıflandırma

Madde 61 - Oteller,beş yıldızlı oteller,dört yıldızlı oteller,üç yıldızlı oteller,iki yıldızlı oteller ve bir yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar.

Bir yıldızlı oteller

Madde 62 - Bir yıldızlı oteller aşağıdaki nitelikleri taşırlar:

a) En az 10 oda kapasitesi,
b) Girişte rüzgarlık,otel kapasitesine uygun iyi düzenlenmiş resepsiyon,bekleme yerini kapsayan lobi,telefon kabini ve vestiyerden oluşan bir kabul holü düzenlenir.Sadece yaz sezonu boyunca açık tutulan tezislerde rüzgarlık ve vestiyer şartı aranmaz,
c) Yönetim odası,
d) Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat merdiveni üçten fazla ise,otel kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü,
e) Kent içinde oda sayısının % 30’u,kent dışında % 50’si oranında oturma imkanı veren rahat,iyi tefriş edilmiş,oturma salonu düzenlenir.Yazlık tesislerde oturma salonunun bir kısmı açık olabilir,
f) Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu;kahvaltı ofisi ile bağlantılı yeterli büyüklükteki oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanılabilir.Yazlık tesislerde bir kısmı açık olabilir,
g) Lokanta yok ise büfe hizmeti,
h) Emanet kasası,P.T.T.ve telefon hizmetleri ile ilk yardım dolabı. İki yıldızlı oteller

Madde 63 - İki yıldızlı oteller,bir yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıdaki nitelikleri de taşıyan tesislerdir:

a) En az 20 oda,
b) Odalarda telefon hizmeti,
c) İçki servisi verebilen büfe.

Üç yıldızlı oteller

Madde 64 - Üç yıldızlı oteller,iki yıldızlı oteller için aranılan şartlarla birlikte aşağıdaki nitelikleri de taşıyan tesislerdir:

a) En az 50 oda,
b) En az iki adet yönetim odası,
c) Oturma salonunda veya bağımsız bölümlerde bar düzenlemesi,
d) Müşterinin inip çıkacağı merdiven sayısı ikiden fazla ise,otelin kapasitesi ile orantılı müşteri asansörü,
e) Genel mahallerde ve iklim şartlarına göre odalarda klima tesisatı,
f) Yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan nitelikli malzeme(halı,seramik v.b.),
g) Alakart veya tabldot servisi olan lokanta,
h) Yatak odalarında müzik yayını(Yatak odalarının tümünde TV olması halinde aranmaz),
ı) Kişi başına 1,5 metrekare olmak üzere en az 50 kişilik çok maksatlı salon,
j) Yatak katlarında kat ofisi.

Dört yıldızlı oteller

Madde 65 - Dört yıldızlı oteller,üç yıldızlı oteller için aranılan şartlarlabirlikte aşağıdaki nitelikleri de taşıyan tesislerdir:

a) En az 100 oda,
b) Otel kapasitesine uygun servis girişi,servis asansörü veya merdiveniyle bağlantılı bagaj odası,telefon kabinleri yerlerinden oluşan kabul holü,
c) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat merdiveni birden fazla ise,otelin kapasitesiyle orantılı olarak müşteri asansörleri,ayrıca servis merdiveni ve servis asansörleri,
d) Lokanta (birinci sınıf olarak düzenlenir.),
e) Çamaşır yıkama,ütüleme ve kuru temizleme hizmeti,
f) Yemek salonu,bar,resepsiyon holü gibi genel mahallerde zeminde nitelikli malzeme ile tam kaplama,
g) Sayfiye otellerinde spor tesisleri,
h) 05.00 - 24.00 saatleri arasında oda servisi,
ı) Tüm hacimlerde klima tesisatı,
j) İlk yardım gereçleri odası,
k) Banyolarda saç kurutma makinası,
l) Bay ve bayan kuaförü,
m) Tuzizm amaçlı küçük satış yerleri,
n) Odalarda TV ve minibar,
o) Kişi başına 1,5 metrekare düşecek şekilde en az 50 kişilik toplantı salonu ve fuayesi.

Beş yıldızlı oteller

Madde 66 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Beş yıldızlı oteller; yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı olarak üstün özellikler gösteren en az 200 odalı, dört yıldızlı oteller için öngörülen nitelikler ve özelliklere ek olarak aşağıdaki nitelikleri de taşıyan tesislerdir:

a) Odalar,standartlara uygun tefrişli ve banyo hariç 20 metrekarenin üzerinde olmalıdır,
b) İki adet çok amaçlı salon,
c) Kişi başına 1,5 metrekare alan düşen, en az 100 kişilik toplantı salonu; salon ile bağlantılı en az üç çalışma odası, sekreter, simultane tercüme hizmetleri ve fuaye,
d) Odalarda kıymetli eşya kasası,
e) Banyolarda küvet,resepsiyonla bağlantılı telefon ve alarm sistemi,
f) Uydu ve video yayınları imkanı,
g) Oda kapasitesinin en az % 10’u kadar park yeri imkanı olan garaj, Sayfiye otellerinde üstü kapalı otopark varsa garaj şartı aranmaz.
h) Kapalı ve ısıtmalı en az 80 metrekare büyüklükte yüzme havuzu,
ı) Gece kulübü veya diskotek,
j) 24 saat oda servisi,
k) Pastane hizmeti veren bir salon,
l) En az 40 metrekare büyüklükte aletli jimlastik salonu,sauna,türk hamamı,masaj odası,squash salonu veya benzeri imkanlar sağlayan ünitelerden en az dört adeti,
m) Türk yemeklerinden oluşan bir menünün de sunulduğu birinci sınıf lokantaya ilaveten, en az bir lokanta,
n) Bar hizmetinin verildiği bir salon,
o) Çamaşır yıkama, ütüleme ve terzi ünitesi ile kuru temizleme mahalli,
p) Sürekli 24 saat doktor-hemşire hizmeti sağlanan ilk yardım odası.

İKİNCİ BÖLÜM

Moteller

Motellerin tanımı

Madde 67-Moteller,yerleşim merkezleri dışında,karayolları güzergahı,mola noktaları veya yakın çevrelerinde inşa edilen,motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama,yeme içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az 10 odalı konaklama tesisleridir.Uzun süreli konaklama,tatil ve dinlenme tesisleri motel olarak belgelendirilemezler.

Çevre düzenlemesi

Madde 68-Moteller,trafik gürültüsünün en az olacağı bir konumda kurulur,çevresi iyi düzenlenir,tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleriyle,otopark ile diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler ve yeterli aydınlatma sağlanır.

Asgari nitelikler

Madde 69-Motelerde sağlanacak asgari nitelikler aşağıda belirlenmiştir.

a)Dış girişinde rüzgarlık (sıcak iklim bölgelerinde zorunlu değildir)
b)Giriş holünde resepsiyon,telefon kabini ve bekleme yeri,
c)Emanet yeri,P.T.T. hizmetleri,
d)Yönetim odası,
e)Kahvaltı hizmetini de verecek şekilde düzenlenmiş oturma salonu ve kahvaltı ofisi,
f)Lokanta yok ise,içki verme olanağı bulunan büfe servisi,
g)İlk yardım gereçleri,
h)24 saat hizmet veren satış ünitesi,
ı)Oda sayısının % 80’i oranında otopark kapasitesi.

Sınıflandırma

Madde 70-Yapı,tesisat,donatım,mefruşat,dekorasyon ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren,zorunlu olmayan ek hizmetler sağlayan ayrıca lokanta veya kafeteryası bulunan tesisler birinci sınıf motel,diğerleri ise ikinci sınıf motel olarak sınıflandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tatil Köyleri

 

Tatil Köylerinin tanımı

Madde 71-Tatil köyleri;doğal güzellikler içerisinde veya arkeolojik değerler civarında kurulmuş,rahat bir konaklama yanında çeşitli spor,eğlence ve satış hizmetlerinin de sağlğndığı dağınık yerleşme düzenenindeki en fazla üç katlı yapılardan oluşan,en az 60 odalı konaklama tesisleridir.
Tatil köyü tesislerinde,doğal karakterin ve yöresel değerlerin korunmasına özen gösterilir.Serbest zamanların değerlendirilmesinde,yardımcı tesislerin sağlanmasına ağırlık verilir.

Kapasite

Madde 72-Tatil köylerinin yatak kapasitesi devletin hüküm ve tasarrufunda olan kıyı bölümü,park ve rekreasyon alanları hariç tapudaki alanın 85 metrekareye bölünmesiyle hesaplanır.

Hizmet birimleri

Madde 73-Tatil köylerinde,aşağıda belirtilen hizmet birimlerine yer verilir:

a)Giriş tesisleri ve yönetim bölümü,
b)Geceleme birimleri,
c)Lokanta,
d)Çocuk bahçesi,eğlence,spor ve dinlenme tesisleri ile açık yüzme havuzu,
e)Personel birimleri,
f)Servis ve bakım birimleri,
g)Arazinin muhtelif yerlerinde yardım çağırılabilecek resepsiyon irtibatlı tesisat,
h)Tuvaletler,
ı)Satış yerleri.

Giriş ve yönetim bölümleri

Madde 74- (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Tatil köyü hudutları emniyet altına alınır ve girişte bekçi kulübesi ve otopark yapılır.

Yönetim tesisleri

Madde 75-Yönetim tesisleri aşağıdaki üniteleri kapsar:

a)Resepsiyon,danışma,vezne,emanet,bagaj,telefon kabini ve bekleme yerlerinden oluşan bir kabül alanı,
b)Müdür,muhasebe ve santral yerleri,
c)Bekleme holü,doktor odası,hasta odası,ilaç dolapları ve lavabodan oluşan bir revir,
d)Odalarda telefon olmaması halinde resepsiyonla bağlantılı acil imdat zili,
e)Açık alanlara müzik ve ses yayını yapabilen sistem.

Geceleme birimleri

Madde 76-Geceleme birimleri,tatil köyünün diğer tesislerinin gürültü ve rahatsız edici etkilerinden korunacak biçimde düzenlenir.

Lokanta

Madde 77-Lokanta,tatil köyünün yapı ve işletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak kapasitesinin en az % 20’si oranında kapalı,yatak kapasitesinin en az % 50’ si oranında açık oturma yeri sağlayacak şekilde düzenlenir.Güneş ve yağmurdan koruyucu gerekli önlemler alınır.
Mutfak için servis avlusu ve servis girişi düzenlenir.

Spor,eğlence,dinlenme tesisleri ve çevre düzenlemesi

Madde 78-Tatil köylerinde çocuk bahçesi ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler düzenlenir.
Jimnastik,aerobik,golf,tenis,voleybol sahaları,deniz sporları v.b.tesisin kuruluş yerine uygun nitelikte çeşitli spor imkanları,dinlenme terasları,açık veya kapalı bar,snack bar,açık hava tiyatrosu,açık dans yeri,v.b.tesisler ile oyun,TV salonu düzenlenir.

Tuvaletler

Madde 79-Ortak kullanım mahallerinin yakınlarına toplam tesis kapasitesi ile uyumlu genel tuvaletler yapılır.

Personel tesisleri

Madde 80-Tatil köylerinde kalan personel için yatakhane veya idari personel için lojmanlar yapılabilir.

Servis ve bakım tesisleri

Madde 81 - Tesis kapasitesi ile uyumlu depolar, bakım ve onarım atölyeleri, çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan sağlanamaması halinde çamaşırhane ile çamaşırhaneye bağlı kurutma, ütüleme, dikiş ve temiz çamaşır depolama tesisleri bulunur.

Plaj ve havuz tesisleri

Madde 82 - Tatil köylerindeki plaj ve havuz tesisleri, 140,141,142,143 üncü maddelere göre düzenlenir.

Yangına karşı önlemler

Madde 83 - Tatil köylerinde her 50 metrede bir yangın ihbar sistemi ve uluslararası standartlarda yangın söndürme vanası ve hortumu bulunur.

Sınıflandırma

Madde 84 - Yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren, ek olarak; eğlence, spor imkanları, alakart servis veren lokanta, hamam, sauna ve çocuk yuvası bulunan tatil köyleri birinci sınıf tatil köyü, diğerleri ise ikinci sınıf tatil köyü olarak sınıflandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Pansiyonlar

Pansiyonların tanımı

Madde 85 -Pansiyonlar; konaklama tesisi olarak, planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi basit, müşteriye yeme-içme hizmeti veren veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan en az 5 odalı konaklama tesisleridir.

Nitelikler

Madde 86 - Pansiyonlar, aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir:

a) Giriş holü, idare ünitesi ve emanet hizmeti,
b) Oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek yeterli kapasitede bir salon (yazlık tesislerde gölgelikli ve kısmen açık olabilir.),
c) Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme imkanı.

Mutfak

Madde 87 - Pansiyon mutfaklarında ihtiyaca yeterli sayıda buzdolapları,pişirme ve ızgara donanımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları ve kapalı çöp kutusu bulunur. Yeme-içme hizmetinin, pansiyon işletmecisi tarafından karşılanması halinde 122 nci maddede öngörülen şartlar aranır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kampingler

Kampinglerin tanımı

Madde 88 - Kampingler; karayolları güzergahları ve yakın çevrelerinde kent girişlerinde deniz, göl,gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanlarıyla geceleme, yeme, içme,dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları, en az 30 ünitelik tesislerdir.

Nitelikler

Madde 89 - Kampinglerin aşağıdaki nitelikleri taşımaları gerekir:

Kamping alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik v.b. ile çevreden tecrit edilir. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerinin uzağında gerekli spor ve eğlence alanı ve tesisler düzenlenir. Kamping içinde araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.

Kapasite ve kampçı birimi kriteri

Madde 90 - Kampinglerde; kampçı ünitesi başına hesaplanacak olan alan 100 metrekaredir. Bu alanın hesabında devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler dikkate alınmaz. Ünite, ortalama üç kişi ile çadır, çadır-araba veya araba-karavandan oluşur.

Giriş tesisleri

Madde 91 - Girişte otopark, resepsiyon, danışma, emanet, P.T.T. hizmetlerinin yapıldığı tesisler ile bekçi yatak odaları ve personel tesisleri bulunur.

Araba yıkama yerleri

Madde 92 - Kampinglerde, yeterince beton zeminli ve akansuları drene edilmiş şekilde araba yıkama yerleri düzenlenir.

Müşterek kullanım tesisleri

Madde 93 - Kampinglerde müsterek kullanım tesisleri aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Konaklamaya ayrılan alanın zemini kullanım amacına uygun biçimde düzenlenir,
b) Her otuz kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu, ayrıca lavaboların yanına priz, erkek tuvaletlerinde en az otuz kampçı için bir pisuvar düzenlenir.
c) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu sağlanır,
d) Kampçı sayısının % 5’inin aynı anda çamaşır yıkayıp, ütü yapacağı yerler düzenlenir,
e) Kampçı ünitelerinin % 20’sine aynı anda yemek hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama imkanı sağlayan üstü kapalı bir mahal düzenlenir,
f) Kampçıların toplu olarak yemek yeme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üstü kapalı, açık teraslar ve spor ihtiyaçlarını karşılayıcı tesisler düzenlenir.

Kampçılara sağlanan hizmetler

Madde 94 - Kampinglerde, aşağıda belirlenen tesis ve hizmetler gerçekleştirilir:

a) Kampçıların ihtiyaçlarını karşılayan satış yeri,
b) Kampingin ünite kapasitesinin en az % 50’sine hizmet verecek sayıda kampçıların gıda maddelerini muhafaza edebilecekleri kiralık soğutucu kilitli dolaplar,
c) Sağlık ve ilk yardım hizmetleri,
d) Deniz ve göl kıyılarındaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal ve motoru,
e) Kampinglerde, telefondan kampçıların da yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler,
f) Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılıp temizleneceği mahaller,
g) Her 50 metrede bir yangın ihbar sistemi ve uluslararası standartlara uygun yangın söndürme vanası ve hortumu,
h) Kamp çevresi ile tuvalet, duş ve genel kullanım ünitelerini aydınlatma tesisatı.

Diğer tesisler

Madde 95 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Diğer tesisler; kampçıların emniyetini, rahatını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak tesislerdir.
Kamp sahası içerisinde kampçı ünitesinin % 20’sini geçmemek üzere bungalov ünitesi yapılabilir. Bungalov üniteleri en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir, bungalov ünitelerinde mutfak düzenlenemez. Ayrıca kamp sahası içerisinde, kuruluş yerine uygun çeşitli spor sahaları düzenlenir.

Lokanta ve Kafeteryalar

Madde 96 - Kampinglerde, lokanta veya kafeterya hizmeti verilmesi halinde de, bu Yönetmelikte öngörülen niteliklere uyulması zorunludur.

ALTINCI KISIM
Yardımcı Konaklama Tesisleri
BİRİNCİ BÖLÜM

Apart Oteller

 

Apart Otellerin tanımı

Madde 97 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Apart oteller; belgeli bir otel veya tatil köyü yatırımı ve/veya işletmesi bütünü içinde yer alan veya bağımsız apartman ya da villa tipinde konut olarak inşaa ve tefriş edilen, müşterinin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli techizat ile donatılan, otel olarak işletilen konaklama tesisleridir.

Apart otellerde kapasite

Madde 98 - Apart otellerin toplam yatak kapasitesi; içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri asli konaklama tesislerinin yatak kapasitesinin % 25’ini aşamaz.
Apart otellerin kapasitesinin hesabında oturma alanı dışındaki odalar iki yataklı kabul edilir. 7-9 metrekare arası büyüklükte odalar tek yataklı sayılır.

İnşaat düzeni

Madde 99 - Apart otel ünitelerini de kapsayan belgeli yatırımlarda, diğer konaklama tesislerinin tamamlanıp deneme işletmesine geçmeden önce apart otel ünitelerine işletme veya deneme işletmesi belgesi verilmez ve apart otel inşaatları asli konaklama ünitelerinden önce bitirilemez.

Müstakil apart otel

Madde 100 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

İmar planlarında konut ya da ticaret kullanımına ayrılmış yerlerde, imar planı ve plan hükümlerine uygun olarak inşaatı tamamlanan, en az on ünite apartman dairesi ve/veya villalardan oluşan apart otel işletme belgesi taleplerine, belgeli bir otel veya tatil köyü bünyesinde yer alma gereği aranmaksızın, turizm işletmesi belgesi verilebilir.
Turizm kompleksleri bünyesinde yer alanlar hariç, müstakil apart otellere yatırım belgesi verilemez, sadece turizm işletmesi belgesi verilebilir. Apart ünitelerin kısmen veya tamamen üçüncü şahısların mülkiyetinde olması mümkündür. Aynı yapılaşma kompleksi içinde olması kaydıyla 25 inci maddede öngörülen şartlar aranmaz.

Asgari Nitelikler

Madde 101 - Müstakil Apart otellerde aşağıda belirtilen nitelikler aranır:

a) Aynı işletmeye dahil ünitelerin tefriş ve dekorasyonunda standart beraberliği,
b) Yatak odalarında; yatak, komidin, gece lambası, elbise dolabı ile yataklarda, çarşaf ve kılıflı yastıklar, iklim şartlarına uygun pike ve battaniye,
c) Oturma-yemek odasında, kapasiteye uygun koltuk, yemek masası, iskemleler ve sehpalar,
d) Pencerelerde tül ve kalın perdeler,
e) Mutfakta; kullanılmaya hazır fırın veya ocak, buzdolabı, yeterince tabak,bardak, fincan, çatal, bıçak, kaşık, dolaplar ve kapalı çöp kutusu,
f) Çamaşır yıkama hizmeti verilmemesi halinde banyoda otomatik çamaşır makinası,
g) 55 inci maddede öngörülen şartları taşıyan banyo,
h) Günlük temizlik yapılmayan işletmelerde, temizlik gereçleri.

İşletmece sağlanan hizmetler

Madde 102 - Asli konaklama tesisleri bünyesinde bulunmayan apart otel işletmelerinde, müşterilere hizmet veren bir resepsiyon, bekleme ve idare birimi oluşturulur. Evlerin elektrik kullanma suyu ve atık su sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda tamiri için işletme içinde gerekli tedbirler alınır veya bu yolda bir hizmet anlaşması yapılır. Yerleşim merkezleri dışındaki apart otellerde, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir satış ünitesi gerçekleştirilir.

Temizlik hizmetleri

Madde 103 - Müstakil Apart otellerde, günlük temizlik ve düzenleme hizmetlerinin müşteriye bırakılması halinde, işletmece her müsteri çıkışında veya en az haftada bir kez temizlik ile çarşaf ve örtülerin değiştirilmesi sağlanır.
Her gün çöp toplama hizmeti verilir.

Fiyat tarifeleri

Madde 104 - Müstakil Apart otel birimlerinin fiyat tarifeleri, her tip birim için günlük ve / veya haftalık olarak düzenlenir. Fiyat ve kapsadığı hizmetler ve müşteri ile ilgili diğer şartlar, birim içinde kolayca görülen bir yere asılır.

İKİNCİ BÖLÜM

İkinci Konutlar

İkinci Konutların tanımı

Madde 105 - İkinci konutlar; bağımsız ünitelerde tatil yapmak isteyenlere cevap vermek ve iç turizmi canlandırmak için turizme kazandırılması amaçlanan yazlık evlerdir.
Belgelendirme koşulları, asgari nitelikleri ve kapasitesi

Madde 106 - Yatırım belgesi verilemeyen sadece deneme işletmesi belgesi verilebilen ikinci konutların belgelendirme koşulları, asgari nitelikleri, kapasitesi, Bakanlıkça belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oberj (Dağ Evi), Spor ve Avcılık Tesisleri

Tanım

Madde 107 - Oberj (dağ evi), spor ve avcılık tesisleri; spor ve avcılık turizmine cevap verebilecek en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıyan konaklama tesisleridir.

Oberj (dağ evi), spor ve avcılık tesislerinin asgari nitelikleri

Madde 108 - Oberj (dağ evi), spor ve avcılık tesisleri; amacına uygun yerlerde yapılması ve en az bir yıldızlı otel niteliklerini taşıması koşuluyla aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

a) Girişte saçak,
b) Karavan, römork v.b. araçlar için park ve koruma yerleri,
c) Spor gereçleri yerleri,
d) Bazı spor dalları için öğretmenler, gerekiyorsa öğretmen oda veya odaları,
e) En az 3’üncü sınıf lokanta,
f) Mekanik havalandırması sağlanmış en fazla altı kişilik odalar düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hosteller

Hostellerin tanımı

Madde 109 - Hostel; gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalı konaklama ve yeme içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan konaklama tesisleridir.

Hostellerin asgari nitelikleri

Madde 110 - Hostellerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Resepsiyon, vestiyer, emanet kasa, telefon kabini, idari üniteler, bagaj yeri ve bekleme yerinden oluşan bir giriş holü,
b) Kapasiteye uygun oturma salonu,
c) Yatak odaları ile ilişkili gözlemci odası,
d) Yönetici odası,
e) En az 3 üncü sınıf lokanta veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanı olan yeterli techizatlı mutfak, yemek yeme mahalli,
f) Müşterilerin kendi imkanlarıyla eğlenmelerini sağlayabilecek yer,
g) Kız ve erkekler için ayrı bölümler halinde kişi başına 5 m3 hava sağlanmış 2-8 kişilik odalar,
h) Banyo ve tuvalet bulunmayan yatak odaları için her sekiz yatağa bir duş, tuvalet ve lavabo,
i) İlkyardım, emanet ve P.T.T. hizmetleri,
j) Çamaşır yıkama, ütüleme ve kurutma imkanı sağlayan mahaller,
k) Genel depo ve spor malzemeleri odası,
l) İşletme aşamasında Uluslararası Hostel Federasyonuna üye olmak ve Federasyonun tüzük, yönetmelik ve statüsünde belirtilen kurallara uygun olarak işletme faaliyeti göstermek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüzer Tesisler

 

Yüzer Tesislerin tanımı

Madde 111 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Yüzer tesisler; Türk karasularında veya limanlarında turizm amaçlı olarak konaklama ve/veya yeme-içme hizmeti verebilecek nitelikteki kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip, geçerli denize elverişlilik belgesi olan veya bir römorkör vasıtasıyla çekilen deniz araçlarıdır. Bu tür araçlara turizm yatırım belgesi verilmez.

Kendiliğinden yüzer tesisler

Madde 112 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Kendiliğinden hareket kabiliyetine sahip olan yüzer tesislerin belgelendirilmesi için aşağıdaki hususlar aranır:

a) Geçerli Denize Elverişlilik Belgesinin aslı ya da onaylı örneği,
b) Deniz aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten onaylı harita,
c) En az 50 kişilik kapasite,
d) Deniz aracında içme ve kullanma suyu ile enerji kullanımına, atık suların sağlıklı tahliyesine ve kullanılan techizata ait bilgiler,
e) Tek pafta halinde düzenlenmiş, deniz aracının tüm katlarını gösterir 1/100 veya 1/200 ölçekli ve tefrişli planlar. Gemi niteliğinde olmayan yüzer tesisler

Madde 113 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip olmayıp römorkör ile çekilen turizm amaçlı yüzer tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Deniz aracı hakkında emniyet, denizde can ve mal güvenliği mevzuatı ile deniz mevzuatı yönünden yetkili kuruluşların uygun görüşü,
b) Yüzer otel olarak işletilmeleri halinde, en az 200 yatak, yüzer lokanta olarak işletmeleri halinde ise 100 kişilik kapasiteden az olmamaları,
c) Liman sahaları dahil, faaliyette bulunacakları yerin ilgili Valilikçe belirlenmiş olması, şartlarının mevcut olduğu mahalli liman Başkanının yardımı ile tespit edildikten ve görüşü alındıktan sonra, bu gibi yüzer tesislere ilgili Valilikçe işletme izni verilir. Verilen işletme izninin aslı ya da onaylı örneği istenir.

ALTINCI BÖLÜM

Otokaravanlar

Otokaravanların tanımı

Madde 114 - Otokaravanlar; asıl fonksiyonları müşterilerin karayollarında seyahat ve geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında yeme-içme için yardımcı ve tamamlayıcı üniteleri de bünyesinde bulunduran en az (2) yatak kapasiteli araçlardan oluşan gezici konaklama tesisleridir.

Belgelendirme

Madde 115 - Oto karavan yatırım ve işletmelerinde yatırımın en az 20 otokaravandan oluşması; işletme belgesi alabilmek için de en az 10 otokaravanın işletmeye girmesi gerekir.
Yatırım kapsamında kalan otokaravanlara ait proforma fatura ile işletmede olan otokaravanlar için cins ve otokaravan olduğunu belirten trafik tescil belgesinin noterden onaylı örneği, otokaravanların teknik ve fiziki özelliklerini belirtir döküman ve broşürler Bakanlığa gönderilir.

İşletmecilik esasları

Madde 116- Otokaravan işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler, aralarında en çok 750 kilometre veya araçlara tanınan günlük ücretsiz kilometre sınırı kadar mesafe bulunan değişik güzergahlarda kurulmuş Turizm İşletme Belgeli en az 4 adet kampingle kullanma mukavelesi yapmak zorundadır.
Ayrıca araçların bakım ve onarımlarının aksatılmaması için gerekli istasyonlar ve personeli temin edilir.

Otokaravanların nitelikleri

Madde 117 - Otokaravanlarda aşağıda belirlenen nitelikler aranır.

a) Yatak bölümlerinde; yatak, yataklarda çarşaf ve kılıflı yastıklar ile iklim şartlarına uygun pike ve battaniye, elbise dolabı,
b) Oturma-yemek bölümlerinde; kapasiteye uygun hareketli kanape, yemek masası, iskemleler,
c)Pencerelerde tül ve kalın perdeler,
d)Mutfakta kullanılmaya hazır fırın veya ocak,yeterince tabak,fincan,çatal, kaşık,bıçak,dolaplar,
e)Lavabo ve duş tertibatı,soğuk ve sıcak su,
f)Temizlik gereçleri,
g)Kasetli tuvalet,
h)Boşaltma sistemi olan atık su deposu (en az 50 litre),
ı)Kapasiteye uygun temiz su deposu (en az 50 litre),
j)Boşaltıncaya kadar çöplerin koku,pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası için kapalı ve öğütücülü çöp kutuları,
k)PVC taban kaplama ve halı döşeme,
l)Klima,
m)Radyo,
n)2 adet orta boy yangın söndürücü tüp.

Otokaravan işletmelerinin yatırım ve işletme belgeleri

Madde 118-Otokaravan işletmelerine,ithal ve trafik tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar "Yatırım Belgesi",ithal ve trafik tescilinden sonra belgeye dahil araçların trafik plaka numaralarının yer aldığı "İşletme Belgesi" verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kırsal Turizm Tesisleri

Kırsal Turizm Tesislerinin tanımı

Madde 119-Kırsal Turizm Tesisleri;Bakanlıkça sınırları ve mevkii tespit edilen ve geliştirilmeleri planlanan yaylalarda müstakil veya toplu olarak hizmet verecek tesislerdir.

Yayla turizmi tesislerinin asgari nitelikleri

Madde 120-Bu tesislerde en az pansiyonlarda verilen hizmetlerin benzeri hizmetler ve nitelikler aranır.Bu tesisler mevcut yayla evlerinin iç düzenlenmesi esas alınarak veya Bakanlıkça belirlenecek örnek yapı tiplerine göre inşa edilecek ünitelerden oluşur.Her odada banyo şartı aranmaz.Kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak şartı ile ortak banyo ve tuvalet yapılabilir.

YEDİNCİ KISIM

Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Lokantalar

Lokantaların tanımı ve sınıflandırılması

Madde 121-Lokantalar tabldot,alakart veya özel yemek ve bu yemeklere uygun servisler ile yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan tesislerdir.
Lokantalar üçüncü sınıf,ikinci sınıf,birinci sınıf ve lüks lokantalar olarak dört sınıfta belgelendirilebilirler.Lokantaların sınıflandırılmalarında Yönetme likte belirlenen nitelikler kadar işletmenin dekorasyonu,hizmet standardı,yemeklerin nefaset,kalite ve sunuş özellikleri de dikkate alınır.
Üçüncü sınıf lokantalar dışındaki lokantalarda sadece orkestra veya orkestra ile birlikte bir sanatçı grubuyla canlı yemek müziği,çevreyi rahatsız etmeksizin ve ayrıca bir konsomasyon veya fiks menü ücreti uygulanmaksızın yapılabilir.

Lokantalarda aranacak asgari nitelikler

Madde 122-Lokantalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a)Tüm hacimlerin,fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme kullanılarak uyum içinde dekore ve tefriş edilerek aydınlatılması,
b)Tesis kapasitesine uygun malzeme dolabı,
c)Zil sistemi olan ve içerden açılabilen soğuk saklama deposu veya dolabı,
d)İhtiyaca uygun pişirme donanımı,
e)Tesiste verilecek yemek türlerine uygun yeterli hazırlık yerleri,
f)Servis takımları için yıkama,kurutma,istif yerleri,raflar ve dolaplar,
g)İyi düzenlenmiş bir yemek salonu,
h)Yemek salonu ile mutfak servisi arasında bir ofis,
i)İlkyardım,yangın ve iş güvenliği için gerekli tedbirler,
j)Pişirme ünitelerinin periyodik bakımlarının yapılması yada yetkili servis elemanlarına yaptırılması ve buna ilişkin belgelerin hazır bulundurulması gereklidir.

Lokanta ve kafeteryalarda kapasite ve alan ölçüleri (1)

Madde 123 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Belgeli lokanta ve kafeteryaların kapasitesi en az 50 kişiliktir.Kapasite,müşterinin rahat bir yerleşim zarureti saklı kalmak üzere,tesisin kapalı yemek salonu alanının kişi başına en az 1,2 metrekareye bölünmesi yoluyla hesaplanır.Bu hesaplamalarda açık alan ve tereslar dikkate alınmaz.Mutfak için ayrılan alan müşteriye yemek hizmeti veren salonun % 25’inden daha küçük olamaz.Hazırlama, pişirme,servis bankosu ve bulaşık bölümleri de bu orana dahildir.Üçüncü sınıf lokantalar bu madde hükümleri dışındadır.

Üçüncü sınıf lokantalar

Madde 124-122 nci maddede belirtilen asgari nitelikleri taşıyan müstakilen belgelendirilmeyen sadece bir ve iki yıldızlı oteller,2 nci sınıf moteller,pansiyon,kamping,oberj,hostel,spor ve avcılık tesisleri bünyesinde yer alabilen yeme-içme üniteleridir.

İkinci sınıf lokantalar

Madde 125-Asgari niteliklerin yanısıra aşağıdaki özellikleri de bünyesinde bulunduran tesislerdir:

a)Giriş holünde telefon kabini,vestiyer (yazlık tesislerde aranmaz),
b)idare odası (konaklama tesisi bünyesindeki lokantalarda aranmaz),
c)Tesis kapasitesine uygun malzeme deposu
d)Personel için soyunma yerleri ile lavabo,duş ve tuvalet,
e)Salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis merdiveni veya monşarj,
f)Ayrı servis girişi,
g)Kadın ve erkek için ayrı ayrı müşteri tuvaletleri,kadın tuvaletlerinde makyaj yeri, erkek tuvaletinde pisuvar,
h)Yemekleri sıcak saklama techizatı.

Birinci sınıf lokantalar

Madde 126-Birinci sınıf lokantalar,ikinci sınıf lokantalar için belirlenen niteliklerin yanısıra,aşağıdaki nitelikleri de taşırlar.

a)Özel yemek ve kokteyl verme imkanı sağlayan ayrı bir salon,
b)İçki servisi olan Amerikan bar,
c)Mutfakta fırın ve kuzine,
d)Tabakları sıcak saklama techizatı,
e)Tatlı,pasta hazırlık ve servis yerleri,
f)Müzik yayını,
g)Uluslararası standartlara uygun yemek,
h)Geleneksel Türk yemeklerinden en az beş çeşit,
ı)Bankolu vestiyer.

-------------------

(1) Bu madde başlığı, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Lüks lokantalar

Madde 127 - Lüks lokantalar; birinci sınıf lokantalar için belirlenen niteliklere sahip olmakla beraber mefruşat, dekorasyon, servis takımları ile yemeklerin kalite, lezzet, malzeme ve sunuş yönlerinden üstün özellik gösteren ve Türk yemeklerinden oluşan bir menünün de sunulduğu, ayrı bir bar mahalli bulunan ayrıca mekanik havalandırması zorunlu olan tesislerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kafeteryalar

Kafeteryaların tanımı

Madde 128- Kafeteryalar süratli, temiz ve kaliteli yeme-içme hizmetinin garson servisi olmadan müşteriye sunulduğu işletmelerdir.

Kafeteryaların nitelikleri

Madde 129 - Kafeteryalar bu Yönetmelikte yeme-içme tesisleri için belirlenen asgari niteliklerin yanı sıra aşağıdaki nitelikleri de taşırlar.

a) Servis bankosu,
b) İdare odası (konaklama tesisleri bünyesinde bulunan kafeteryalarda aranmaz),
c) Yemekleri sıcak saklama techizatı,
d) Tesis kapasitesine uygun malzeme deposu,
e) Personel için soyunma yerleri, lavabo, duş tuvalet,
f) Kadın ve erkek müşteriler için ayrı ayrı müşteri tuvaletleri, erkek tuvaletlerinde pisuvar. 24 saat hizmet anlayışıyla çalıştırılan kafeteryalarda kafeteryaya ayrılan alanın 1/3’ünü geçmemek ve asli fonksiyonunu kaybetmemek üzere, diğer satış ünitelerine de yer verilebilir.
Kafeteryaların; tuvalet, servis girişi gibi üniteleri bulunan tesis veya yapı içerisinde düzenlenmesi halinde bu üniteler servis ve hizmetin aksamasını önleyecek tedbirlerin alınması halinde müstakilen aranmayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğlence Yerleri

Eğlence Yerlerinin tanımı

Madde 130 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Eğlence yerleri; asli bir konaklama tesisi bünyesi içinde veya müstakilen faaliyet gösterip, müşterinin öncelikle eğlence ihtiyacını karşılamak yanında, yiyecek-içecek servisi yapan işletmelerdir.

Konaklama tesisleri bünyesinde eğlence yerleri

Madde 131 - Eğlence yerinin bir konaklama tesisi içinde bulunması halinde aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekir.

a) Salondan ayrı giriş holü,
b) Salon kapasitesiyle orantılı kadın ve erkekler için girişleri ayrı tuvaletler, kadın tuvaletlerinde makyaj yeri,
c) İyi dekore edilmiş, döşenmiş, dekorasyona uygun aydınlatılmış ve konaklama ünitelerinin gürültüden rahatsız olmamaları için gerekli tedbirleri alınmış bir salon, salonda bar, canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri ve dans pisti,
d) Sanatçıların salona giriş-çıkışı için ayrı bir kapı, kadın ve erkek sanatçılar için hazırlık yerleri (diskotekte bu mahaller aranmaz),
e) Diskoteklerde diskjokey yeri,
f) Yiyecek ve içeceklerin konulacağı depoyu, içki, çerez, meze hazırlık yerlerini, bulaşık yıkama mahallini, çay-kahve pişirme yerini kapsayan yiyecek-içecek hazırlama yeri. Bu mahallerde, yemek servisinin yapılması halinde bu
Yönetmeliğin, 2’nci sınıf lokantalar için öngörülen hükümlerine ve işletmenin hizmet standardının gereklerine uygun bir mutfak düzenlenir. Konaklama tesisinin lokantasının eğlence yeri ile fonksiyonel bağlantısının bulunması halinde lokanta mutfağı, eğlence yerine de hizmet verecek şekilde techiz edilir ve düzenlenir. İçeceğin ve yiyeceğin servise hazırlanabilmesi için yeterli ofis oluşturulur.

Müstakil eğlence yerleri

Madde 132 - Uluslararası turizm talebine cevap verebilecek konum, fiziki yapı, dekorasyon, tefriş ve eğlence programı gerçekleştiren eğlence yerleri,bir konaklama tesisi bünyesinde bulunmasalar dahi müstakilen işletilebilir ve bu Yönetmelik uyarınca ancak doğrudan deneme işletme belgesi talebinde bulunabilirler. Diskoteklere müstakil eğlence yeri belgesi almak için başvuru yapılamaz.

Müstakil Eğlence yerlerinin asgari nitelikleri

Madde 133 - Müstakil eğlence yerlerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki koşullar aranır.

a) Eğlence programının eğlence turizminin oluşmasına, gelişmesine katkı sağlaması, kültürel ve milli değerlerimizin tanıtılmasına yardımcı olması ve turistin eğlenceye iştirakine imkan verecek şekilde düzenlenmesi,
b) Salondan ayrı giriş holü, bu holde bankolu vestiyer ve telefon kabini,
c) Giriş holü ile bağlantılı ve salon kapasitesiyle orantılı kadın ve erkekler için girişleri ayrı tuvaletler, erkek tuvaletlerinde pisuvar, kadın tuvaletlerinde makyaj yeri,
d) İyi tefriş edilmiş, donatılmış, aydınlatılmış ve mekanik havalandırma tesisatı olan salon,
e) Sanatçıların sahneye çıkışı için ayrı bir kapı, kadın ve erkek sanatçılar için hazırlık odaları, tuvalet, duş ve lavabolar, f) Dans pisti, orkestra yeri,
g) Yönetim odası,
h) Mutfak veya içki ve meze hazırlama, muhafaza ve servis yerleri dağıtım bankosu,
ı) Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş, tuvalet,
j) Yemek servisi yapılması halinde, Yönetmeliğin 2’nci sınıf lokanta mutfağı için öngörülen nitelikleri,
k) Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen yangınla ilgili önlemler alınır.

Barların asgari nitelikleri

Madde 134 - (Mülga: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Talih Oyunları İşletmeleri

Talih Oyunları İşletmelerinin tanımı

Madde 135 - Talih oyunları işletmeleri; beceri ve şansa dayanan fiş, jeton veya para gibi oyun araç ve gereçleri ile bir kasaya karşı veya makinalarla talih oyunları oynanan işletmelerdir.

Talih oyunları mahalleri

Madde 136 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Bakanlık, Talih Oyunları Yönetmeliğindeki şartları taşıyan belgeli turizm kompleksleri bünyesinde "talih oyunları mahalleri" belirleyebilir. Belgeli işletmeler, Bakanlığın izni ile talih oyunu oynanacak mahalli başkasına kiralayabilir ve birlikte çalıştırabilir. Aksi belirtilmediği takdirde, bu iznin iptali ile Bakanlığın talih oyunları mahallini belirleme kararı kalkmaz ve konaklama tesisine ait işletme belgesi iptal edilmiş sayılmaz.

Talih oyunlarının mahallinin düzenlenmesi

Madde 137 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Talih oyunları mahalli olarak işletilecek yerlerde;

a) Girişte Bakanlıkça belirlenen esaslara uyulması,
b) Salona giriş ve çıkışın elektronik kontrolü yapılması, ayrıca en az bir emniyet çıkışının sağlanması ve hizmetin gerektirdiği hallerde ayrı bir personel girişinin düzenlenmesi,
c) Salonda uluslararası geleneklere uygun oyunların oynanmasını sağlayacak aletlerin bulundurulması,
d) Her oyun makinası için en az 2 metrekarelik alan, oyun masaları arasında en az 1.5 metre, oyun masaları ile oyun makinaları aynı salonda ise aralarında en az 2 metre mesafe olması,
e) Müşterinin oyun salonu dışına çıkmadan büfe,bar,dinlenme,tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
f) Personelin dinlenme ihtiyacı için mahaller oluşturulması, şarttır.

SEKİZİNCİ KISIM

Yan Hizmet Tesisleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sağlık ve Termal Turizmi Tesisleri

Tanım

Madde 138 - Sağlık ve termal turizmi tesisleri;mineralize termal sular,içme suyu,çamur gibi maddeler veya solunum yolu ile mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlığını koruma ve tedavi amacı taşıyan uygulamalardan birinin veya birkaçının,hekim gözetiminde yapıldığı tesislerdir.Bu Yönetmeliğe uygun bir asli konaklama tesisi ile ilişkili olarak yapılabilir,işletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir.

Belgelendirme

Madde 139 - Sağlık ve termal turizmi tesislerinin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar aranır:

a) Tedavi ünitelerinin konaklama tesislerinden ayrı binalarda kapalı geçitlerle bağlantılı olarak düzenlenmesi esastır.Ancak,girişleri ve kullanımı ayrı olmak üzere aynı binalarda yapılabilir ve işletilebilir.
b) Sağlık ve tedavi ünitelerinin projeleri Sağlık Bakanlığınca belirlenen yapı ihtiyaç programmına uygun olarak hazırlanır ve ilgili kısmı Sağlık Bakanlığınca da onaylanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Havuzlar

Havuzların fiziki nitelikleri

Madde 140 - Müstakil havuzlar ile,belgeli bir turizm tesisinin bünyesi içinde bulunan yüzme havuzları en az aşağıdaki nitelikleri taşırlar:

a) Belgeli bir turizm tesisi bünyesinde olmayan yüzme havuzlarında;girişte idare ünitesi,otopark,emanet hizmetleri ve personel için tuvalet ve soyunma yerleri,
b) Büfe veya büfe hizmetini de kapsayan bar (belgeli bir tesis bünyesindeki havuzlarda bu şart aranmaz),
c) Yeterli sayıda soyunma kabini ve dolap,
d) Kadın ve erkek için yeterli sayıda ayrı duşlar ve tuvaletler,
e) Havuz giriş yerlerinde ayak yıkama havuzcukları,
f) Havuzun çevresinde taşma oluğu veya aynı fonksiyonu yapan benzer sistem,
g) Havuzun değişik derinliklerde yapılması halinde,derinliğin tedrici azaltmalarla sağlanması,
h) Havuzun zemin ve duvarlarında,su berraklığını arttırıcı,güzel görünüm sağlayıcı ve kolay temizlenebilir malzeme ile yapılmış kaplama,
ı) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve klorlama tesisi,
j) Havuz çevresi ile güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin kaplaması ve düzenlemesi,
k) Tesis bünyesinde bulunmaması halinde revir,
l) Havuz suyunun boşalttığı ağızlarda güvenlik tedbirlerinin alındığı tesisat,
m) Havuz içinde ve çevresinde,yapısal köşelerin ovalleştirilmesi ve emniyet basamaklarının yapılması,derinliğin değiştiği her kademede ölçü belirtilmesi,
n) 1 inci sınıf tatil köyü ve 5 yıldızlı otellerin havuzlarında bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler yapılması, gereklidir.

Havuzların işletme nitelikleri

Madde 141 - Havuzların işletilmelerinde;

a) Havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayıcı mekanik ve kimyasal tedbirler alınır.
b) Havuz giriş yerlerinde bulunan ayak yıkama havuzcuklarının temiz ve amaca uygun hizmet görmesi sağlanır.
c) Havuzda düzeni ve can güvenliğini sağlayıcı bir görevli bulundurulur.
d) Yeterli iç ve çevre aydınlatması olmayan havuzlara geceleri girilmez ve çevresi güvenlik altına alınır.
e) Kapalı havuzlarda ısıtma ve havalandırma sisteminin yapılması zorunludur.

Çocuk havuzları

Madde 142 - Açık yüzme havuzlarında bu Yönetmeliğin 140 ve 141 inci maddelerinde belirtilen niteliklerin yanı sıra,küçük çocuklar için en az 35 cm.derinlikte ayrı bir oyun havuzu yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Plaj Tesisleri

Plaj Tesislerinin Asgari Nitelikleri

Madde 143 - Plaj tesislerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Otopark,
b) Büfe ve üstü kapalı dinlenme yeri,
c) Soyunma kabinleri,elbise dolapları,erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere duş ve tuvaletler,
d) Emanet,telefon kabini ve idari ünitelerden oluşan giriş tesisleri,
e) Çocuk bahçesi,
f) Su sporlarına ait araçların muhafazası için mahaller,
g) İlkyardım personeli ve odası,
h) Düzeni ve can güvenliğini sağlayıcı görevliler ile cankurtaran simidi,motor ve gözetleme kulesi,
ı) Tahdit şamandıraları,
j) Güneşlenme yerleri ve teçhizatı.
Belgeli bir turizm tesisi bünyesindeki plaj tesislerinde yukarıda belirtilen üniteler tesis bünyesinde bulunması halinde ayrıca aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kongre ve Sergi Merkezleri

Kongre ve sergi merkezlerinin asgari nitelikleri

Madde 144 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Kongre ve sergi merkezlerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Aynı anda en az 1.000 kişiye hizmet verebilecek büyüklükte bölünebilir bir salon, alan hesabında kişi başına 1.5 metrekare esas alınır.
b) Salon ve/veya salonların fuayeler ve servislerle direkt bağlantısı,
c) Tüm mekanlarda mekanik havalandırma,
d) Salon ve/veya salonlarda amacına uygun araç gereç ve ekipman,
e) Yeterli büyüklükte kapalı ve açık sergileme alanları,
f) Kapasitenin üçtebirine aynı anda hizmet verebilen yeme-içme tesisleri,
g) En az 50 metrekare büyüklükte teknik imkanları sağlamış toplantı odaları,
h) Yönetim odaları,
ı) Teknik imkanlarla donatılmış basın merkezi,
j) Yeterli sayı ve büyüklükte depolar,
k) Kapasitenin % 5’i oranında araba alabilecek otopark,
l) Simultane tercüme odaları ve hizmetleri,
m) Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen yangınla ilgili önlemler alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Temalı Parklar

Tanım

Madde 145 - Temalı parklar,eğlenceye yönelik,tarih,geleceğin dünyası,bilim ve bilimkurgu olarak uluslararası kültür ve geleneklerin tanıtıldığı tesislerdir.
Park,ana temalara uygun dekore edilmiş,geleneksel ve/veya uluslararası özellik taşıyan ürünlerin sergilendiğive satıldığı bölümleri de içerir.
Park içerisinde,yine temalara uygun inşa ve dekore edilmiş spor tesisleri ile kabare türü gösterilerin de yapılabileceği yeme-içme tesisleri de bulunur.

Temalı parkların askari nitelikleri

Madde 146 - Temalı parklarda,aşağıda belirtilen asgari nitelikler aranır.

a) Devletin hüküm ve tasarrufundaki kısım hariç,asgari 15 hektar büyüklüğünde alan,
b) Parkın müşteri kapasitesine uygun otomobil ve otobüsler için ayrı düzenlenmiş otopark,
c) Otopark alanlarından parkın içine müşterileri taşıyacak ulaşım sistemleri,
d) Parktaki oyun ve gezi elemanlarının imal edildikleri ülke ve Türkiye’de uygulanan standartlara uygun emniyet
sistemleri,
e) Parktaki oyun,gezi ve gösteri elemanlarının standartlarına uygun periyodik bakımı yapacak büyüklükte ve kapasitede bakım,onarım ve servis üniteleri, personeli,
f) Park içinde yangın alarmı ve söndürme,anons,acil sağlık servisi,kapalı devre televizyon sistemleri,
g) Elektrik kesintileri halinde yedek güç kaynağı,
h) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler.

ALTINCI BÖLÜM

Eğlence Merkezleri

Tanım

Madde 147 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Eğlence merkezleri;bünyesinde konaklama tesisi bulunmayan, eğlence ve rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan tesislerdir.

Eğlence merkezlerinin asgari nitelikleri

Madde 148 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

En az 50.000 metrekare arsa alanı üzerinde kurulabilen eğlence merkezlerinde aşağıda belirtilen tesislerin bulunması zorunludur.

a) En az 200 kişilik kapalı alanı olan yeme-içme tesisi,
b) En az 500 kişi kapasiteli kabare,tiyatro,sinema etkinliklerinin yapılabileceği çok amaçlı kapalı salon,
c) En az 250 kişi kapasiteli açık/kapalı diskotek veya eğlence yeri,
d) Garaj veya üstü kapalı otopark,
e) Doktor,revir ve ilk yardım hizmetleri,
f) İki adedi en az 20’şer metrekare alana sahip satış üniteleri,
g) Yüzme havuzu,
h) Bağımsız, en az 250 metrekare alanı olan, kapalı sergi salanu,
ı) Açık/kapalı spor alanları ve tesisleri,
j) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler,
k) Ayrıca;

- En az 500 kişilik açık hava tiyatrosu,
- En az 100 kişilik kapalı alanı olan bar,
- Oyun, uyku, yemek ve dinlenme mahalleri ile çocuk tuvaletleri bulunan kreş,
- El Sanatları işlikleri ve bunların satışına ilişkin üniteler,
- Açık veya kapalı manej sahaları olan binicilik tesisleri,
- Gokart pistleri,
- Geleneksel yaşantıyı yansıtan yeme-içme, eğlence ve dinlenceye yönelik üniteler,
- Sauna,Türk hamamı,masaj yerleri,aletli jimnastik salonu,soyunma ve dinlenme yerlerini içeren sağlık merkezi,
- Lunapark veya temalı park,
- Su oyunları alanları ve su parkı,
- Buz pateni tesisi veya bowling salonu, ünitelerinden en az beş adedinin yapılması gerekmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Golf tesisleri

Tanım

Madde 149 - Golf tesisleri;golf sporunun uluslararası normlarına uygun alanlarda,golf sporuna yönelik golf parkuru,ısınma ve pratik yapma alanıyla birlikte,kulüp binası ve bu aktiviteyi destekleyici diğer bölümlerden oluşan tesislerdir.

Golf tesislerinin asgari nitelikleri

Madde 150 - Golf tesislerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Golf sahası,çevre özelliğine göre doğal veya yapay çit,duvar,yeşillik v.b.tecrit elemanlarıyla emniyet altına alınır.
b) En az 60 hektar alana sahip yaklaşık 25 hektarı çimlendirilmiş,en az 18 delikli golf parkuru,
c) Golfçülerin eğitimi ve ısınması için kullanılmak üzere ayrı bir ısınma ve pratik yapma alanı,
d) Klüp binası;
1.Resepsiyon,haberleşme olanağı,banka,emanet hizmetleri ve bekleme yerini kapsayan giriş bölümü,
2.Lokanta veya büfe ve bar mahalli,
3.Kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler,
4.Golfçüler için elbise değiştirme yerleri,kilitli elbise dolapları,duş,tuvalet,bekleme yeri ile gerekli malzeme ve teçhizatın muhafaza edileceği depoların da bulunduğu salon,
5.Satış yerleri,
6.İlkyardım odası,
7.Yönetim odaları,
8.Personel için soyunma yeri,duş ve tuvaletler,

e) Arazi bakım üniteleri ve depolar,
f) Golf arabaları ve diğer araçlar için otopark.
Golf tesislerinde;konaklama,yeme-içme,spor ve eğlence tesislerine de golf alanlarını daraltmamak ve golfçü kapasitesiyle uyumlu olmak koşularıyla yer verilebilir.Bu tür tesisler Yönetmeliğin ilgili hükümlerine tabidir.Konaklama ünitesindeki yatak odalarının tamamı apart ve suit oda şeklinde düzenlenebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Günübirlik Tesisleri

Tanım

Madde 151 - Günübirlik tesisleri; tarihi ve doğal güzelliği olan yerler ile yayla ve kırsal kesimlerin turizm potansiyeli yüksek olan yörelerinde; yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor imkanlarından birkaçını günübirlik olarak sağlayan, konaklama yapılmayan tesislerdir.

Günübirlik tesislerin asgari nitelikleri

Madde 152 - Günübirlik tesisler aşağıdaki nitelikleri taşır.

a) Giriş tesisleri, büfe ve telefon kabini,
b) Lokanta veya kafeterya,
c) Yüzme havuzu veya spor,eğlence,oyun imkanı sağlayan açık düzenlemeler,
d) Bedensel engelliler için gerekli düzenlemeler,
e) Tesisin çit, duvar, yeşillik v.b. malzeme ile çevreden tecriti,
f) Tesis alanının drene edilerek ağaçlandırılması, boş alanların çimlendirilmesi.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mola Noktaları

Tanım

Madde 153 - Mola noktaları; karayollarında seyahat edenlerin dinlenme, yeme-içme ihtiyaçlarını 24 saat süreyle karşılayan karayolları güzergahı ve yakın çevresinde bulunan, aslen konaklamaya dönük olmayan tesislerdir.

Mola noktalarının asgari nitelikleri

Madde 154 - Mola noktası tesisleri aşağıdaki nitelikleri taşır.

a) Tesis çit, duvar, yeşillik vb. malzeme ile çevreden tecrit edilir.
b) Girişte idare ünitesi,
c) Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca düzenlenmiş yeme-içme tesisleri,
d) Otopark, WC, duş, çocuk bakım odası, bedensel engelliler için WC,
e) Telefon imkanı,
f) İlkyardım odası ve personeli ile techizatı, (d) bendindeki hizmetler devamlı, temiz, sağlık koşullarına uygun ve ücretsiz olarak verilir. Bu tesislerde alkollü içki satılmaz.

ONUNCU BÖLÜM

Terminal Hizmetleri Tesisleri

Tanım

Madde 155 - Terminal hizmet tesisleri; hava alanlarında yolcular ve araçlar için terminal hizmeti vermeye yönelik tesislerdir.

Belgelendirme koşulları ve asgari nitelikler

Madde 156- Terminal hizmetleri tesislerinin belgelendirme koşulları ve asgari nitelikleri Bakanlıkça belirlenir.

DOKUZUNCU KISIM

Turizm Kompleksleri

Turizm Komplekslerinin tanımı (1)

Madde 157 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Turizm kompleksleri, imar planıyla turizm kompleksi veya turizm tesis alanı kararı getirilen yerlerde, bünyesinde konaklama tesisi olarak en az 500 yatak kapasiteli beş yıldızlı otel veya en az 500 yatak kapasiteli birinci sınıf tatilköyü ile yine bünyesinde kongre ve sergi merkezi veya eğlence merkezi bulunan tesislerdir.
Turizm Kompleksleri bünyesinde en az 250 adet yatın barınabileceği, Yat Turizm Yönetmeliği şartlarına uygun yeni yapılacak yat limanı veya marina yer alması halinde, ilave olarak müstakil apart otel yapılabilir ve kompleks bünyesinde yatırım kapsamında değerlendirilir. Turizm Bakanlığınca tahsis edilen araziler haricindeki arazilerde yapılacak turizm komplekslerindeki bu apart üniteler üzerinde mülkiyet, irtifak, intifa, şerhe konu şahsi haklar ile benzeri haklar kurulabilir. Hak sahipleri bu haklaradayalı olarak, her bir apart üniteyi kısmen veya tamemen kiraya verebilecekleri gibi mülkiyet ve diğer taşınmaza bağlı haklarını, bağımsız tasarruf işlemlerine konu edebilirler.

----------------

(1) Bu madde başlığı, 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Turizm komplekslerinin asgari nitelikleri

Madde 158 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Turizm komplekslerinde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Belediye sınırları içinde kalan yerlerde en az 50.000 metrekare, belediye sınırları dışında ise en az 150.000 metrekare kuruluş alanı olacaktır.
Turizm Komplekslerinde eğlence merkezindeki 50.000 metrekare alan şartına bakılmaz
b) Kompleksi oluşturan tesisler birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilir,
c) Girişte kontrol ve yönetim merkezi yer alır,
Turizm kompleksi bünyesinde yer alan tesislere müstakil belge düzenlenemez.

ONUNCU KISIM

Personel Eğitimi Tesisleri

 

Tanım

Madde 159 - (Değişik birinci fıkra: 16/5/1996 - 96/8209 K.) Personel eğitim tesisleri; turizm sektörünün eğitilmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere, en az 120 öğrencinin eğitimi için gerçekleştirilecek olan eğitim ve uygulama tesisleridir.
Eğitim tesislerinde her seviyedeki personelin eğitimi teorik ve uygulamalı olarak, birlikte veya ayrı ayrı yaptırılabilir. Eğitim tesislerinde uluslararası normlara uygun olarak en az biri mutfak, önbüro, yemek servisi, animasyon, bar ve kat hizmetleri konularından seçilmek üzere turizm ile ilgili en az üç konuda nazari ve uygulamalı eğitim verilmesi gerekir. Personel eğitimi tesislerinin asgari nitelikleri (1)

Madde 160 - (Değişik: 16/5/1996 - 96/8209 K.)

Personel eğitimi tesislerinde aşağıdaki nitelikler aranır.

a) Teorik eğitim bölümlerinde, her otuz öğrenci için en az 50 metrekarelik dersane ve buna bağlı pratik yapma yerleri, b) Personel eğitimi tesisleri bünyesinde en az iki yıldızlı otel-ikinci sınıf lokanta, yönetici personel eğitimi için ise en az üç yıldızlı otel niteliklerini taşıyan uygulama oteli,
c) Eğitim bölümünde, eğitim görenler için ortak oturma, dinlenme ve yemek yeme mahalli ile kadın ve erkekler için ayrı soyunma, duş, tuvalet mahalleri, Eğitim bölümü ve uygulama oteli ayrı binalarda gerçekleştirilir. Ancak girişleri ve kullanımı ayrı olmak kaydıyla, aynı binalardaki tesislere de belge verilebilir. Eğitim görenlerin konaklamaları uygulama oteli dışında sağlanır.

Eğitim esasları

Madde 161 - Bu tesislerdeki eğitim, Bakanlık Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’nce tespit edilecek esaslara uygun olarak yürütülür.

ONBİRİNCİ KISIM

Son Hükümler

Yasal dayanak

Madde 162 - Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 163 - 9/11/1991 tarihli ve 91/2432 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belge almışolan turizm yatırım ve işletmelerinin belge almaya esas fiziksel niteliklerinin;can güvenliği, çevre sağlığı ve temizlik dışında değiştirilmesi zorunlu değildir.
Can güvenliği, çevre sağlığı ve temizlik hususlarına ilişkin yeni düzenlemeye uygun değişikliklerin bir yıl içinde tamamlanması zorunludur.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular, o tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 164 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 165 - Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

6/9/1993 TARİH VE 93/4811 SAYILI YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1 - 16/5/1996 Tarih ve 96/8209 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi:

Geçici Madde - Yönetmeliğin geçici 1 inci ve 2 nci maddesi hükümleri bu Yönetmelik için de uygulanır.

--------------

(1) Bu madde başlığı 16/5/1996 tarih ve 96/8209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

 


Tuz Odası Kurulumu
Tuz Odası Kurulumu


Spor Merkezi Kurulumu


Ozon Tek Yetkili Satıcısı
0232 422 40 41

 

 spayonetimi.com tüm hakkı saklıdır